על מה תרצו לקרוא היום?

חינוך מיוחד

מבנה שבוע העבודה של מורה לחינוך מיוחד בבי"ס יסודי ובחט"ב
מבנה שבוע העבודה של מורה לחינוך מיוחד יהיה כשל מורה בחינוך הרגיל :
בביה"ס היסודי – 26 שעות פרונטאליות, 5 שעות פרטניות ו-5 שעות שהייה (למשרה מלאה)
בחט"ב ובכיתות ז' – י"ב-   23 שעות פרונטאליות, 4 שעות פרטניות ו-9 שעות שהייה (למשרה מלאה)
בשעות הפרטניות מורה לחינוך מיוחד ילמד עד שלושה תלמידים.

מבנה שבוע העבודה של מורי שילוב ומורים פרא-רפואיים
למורי שילוב ולעובדים פרא-רפואיים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים מבנה שבוע עבודה שונה מזה של מורים אחרים (כולל מורי חינוך מיוחד שאינם מורי שילוב):
בבי"ס יסודי: 26 שעות פרונטאליות, 3 שעות פרטניות ו-7 שעות שהייה (למשרה מלאה)
בחט"ב: 23 שעות פרונטאליות, 2 שעות פרטניות ו-11 שעות שהייה (למשרה מלאה)
בשעות הפרטניות מורת שילוב תלמד עד שלושה תלמידים מתלמידי השילוב שלה.

גמול חינוך כיתה  למורה שילוב
א.   מורה או סגן ראשון שהועסק במסגרת שעות מתי"א בשנה טרם המעבר לרפורמה, וקיבל גמול חינוך, יוכל להמשיך לקבל גמול חינוך במעבר לרפורמה, כל עוד מועסק ברצף בשעות מתי"א.
ב.  במידה ועובד הוראה כאמור בסעיף א' חדל מהעסקתו במתי"א כמורה שילוב, לשנת לימודים אחת או יותר, ולאחר מכן חזר להיות מועסק במסגרת המתי"א כמורה שילוב, לא יהיה זכאי לגמול חינוך. למען הסר ספק, חל"ת של מעל שנה ייחשב הפסקה לעניין זה. לעומת זאת, שנת שבתון או חל"ת של עד שנת לימודים שלמה אחת לא ייחשב הפסקה לעניין זה.
על אף האמור בסעיף ב, מורה  שחדל מהעסקתו במתי"א לשנת לימודים אחת או יותר (למעט שנת שבתון או שנת חל"ת)  והיה זכאי לגמול מחנך כיתה במשכורתו, ייחשב לעניין סעיף זה בלבד, כמועסק ברצף  בשעות מתי"א.
ד.    גמול החינוך ניתן בעולם הישן עבור העסקה בשעות מתי"א של 1/3 משרה ומעלה. ברפורמה, זכאות לגמול חינוך למורה או לסגן ראשון כאמור בסעיף א', תהיה עבודה של מינימום 9 שעות למורה או לסגן ראשון המועסק בבית ספר יסודי ועבודה של מינימום 8 שעות למורה או לסגן ראשון המועסק בחטיבת ביניים.
ה.    מורה או סגן ראשון, קיים או חדש, אשר יתחיל להיות מועסק במסגרת שעות מתי"א, לרבות מורה שהועסק בעבר במסגרת שעות מתי"א וההעסקה במסגרת זו הופסקה, לא יהיה זכאי לגמול חינוך אלא בהתאם לכללים האחרים הקיימים לעניין זכאות לגמול חינוך.
ו.    המרה מחודשת לעובדי ההוראה המפורטים בסעיף א' לעיל על פי סטאטוס מחנך.
גמול חינוך מיוחד – פירוט  ברשימת
גמולי התפקיד ב"אופק חדש

220-902   70-533   OG0-091   300-135   SY0-401   300-115   70-980   1Z0-803   220-902  , C_TFIN52_66   100-105  , ADM-201   EX300   70-461  , CAS-002   2V0-620  , 100-101   1Z0-051   70-462  , 70-246   500-260   350-018   70-243  , LX0-103   9L0-066   c2010-652  , 70-461   70-462   000-080   350-001  , 74-678  , 300-209  , 300-206  , 70-411  , 070-461   642-999   210-260   300-209   70-412  , 200-120  , 1Z0-051   70-417   640-916   100-105  , 9L0-012   220-801   MB6-703   642-732   100-105  , 70-534   70-177   350-030   220-801   70-346   PEGACPBA71V1   74-678   400-051  , 70-533   70-411   70-483   101   HP0-S42   000-089   MB6-703  , 1Z0-803   400-201   642-732   1z0-434  , 1z0-434   AWS-SYSOPS   070-461   MB5-705   MB2-704   350-060   70-532   SY0-401  , 000-106   352-001  , CISSP  ,