על מה תרצו לקרוא היום?

גמולי תפקיד

מורה, הממלא תפקיד (נע"ת- נוסף על תפקידו), מקבל גמול תפקיד כתוספת אחוזית משכרו המשולב החדש לפי הפרוט כלהלן:

הרשימה נמצאת בסעיף 39 בהסכם "אופק חדש")

[ 1 ] מחנך כיתה: 10% מהשכר המשולב

[ 2 ] מחנך כיתה א': %11.5 מהשכר המשולב;

[ 3 ] מורה לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים: %8.5, או 14% מהשכר המשולב, לפי כללי הזכאות שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה;

[ 4 ] מורה משלב/ת: %5.5 או 9% מהשכר המשולב, לפי כללי הזכאות שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה;

[ 5 ] רכז מקצוע: בבית ספר יסודי – %6 מהשכר המשולב; בחטיבת ביניים – %8 מהשכר המשולב.

[ 6 ] רכז זהירות בדרכים (ז.ה.ב.): %6 מהשכר המשולב;

[ 7 ] רכז בטחון: %6 מהשכר המשולב;

[ 8 ] רכז חינוך חברתי: בבית ספר יסודי – %6 מהשכר המשולב; בחטיבת ביניים – %10 מהשכר המשולב;

[ 9 ] רכז שכבה: בשכבה בה יש יותר מ-4 כיתות – %6 מהשכר המשולב; בשכבה בה יש עד 4 כיתות – %7 מהשכר המשולב;

[ 10 ] רכז מעבדה: %3 מהשכר המשולב;

[ 11 ] רכז הערכה ומדידה: %6 מהשכר המשולב;

[12] רב בית הספר: גמול חינוך כיתה בגובה 10%

[13] רכז טיולים : 6% מהשכר המשולב

[14] רכז תקשוב: בבית ספר יסודי – 6%; בחטיבת הביניים 8% מהשכר המשולב

כל גמולי התפקיד מחושבים לפי משרה מלאה למעט גמול מורה לחינוך מיוחד ומורה שילוב. לאלה יחושב הגמול לפי שעות ההוראה הפרונטאליות בכיתה לחינוך מיוחד מתוך כלל שעות ההוראה הפרונטאליות שלהם.

 

  • מנהל בי"ס לא יכול לקבל גמול תפקיד.
  • סגן מנהל ראשון יכול לשמש כמחנך כיתה בלבד.
  • עובד הוראה, שאינו סגן ראשון או מנהל, יכול לקבל שני גמולי תפקיד לכל היותר.
  • לסגן שני ומעלה – גמול הסגנות ייחשב לאחד משני גמולי התפקיד אשר להם יוכל סגן מנהל שני ומעלה להיות זכאי.

 

שעות תפקיד למורים בעלי תפקידים (רכז שכבה, רכז חינוך חברתי ורכז מקצוע) בחטיבות הביניים ובכיתות ז', ח' ו-ט' בבית ספר יסודי

 

  • מורים בחטיבות ביניים יעבדו לפי מבנה שבוע עבודה של חטיבת ביניים
  • מורים ובבית ספר יסודי יעבדו לפי מבנה שבוע עבודה של בי"ס יסודי

 

למורים בחטיבות הביניים, הממלאים תפקידים כמפורט להלן, יוקצו שעות למילוי תפקידיהם בין כותלי בית הספר כלהלן:

רכז שכבה

התנאים לקבלת גמול ריכוז שכבה ושעות תפקיד הם: עבודה בהיקף של 100% משרה ומינימום 4 כיתות בשכבה.

התגמול ניתן גם באחוזים וגם בשעות לפי המפתח הבא: 0.5 שעה פרונטליתX מספר הכיתות בשכבה ו- 0.5 שעה פרטנית X מספר הכיתות בשכבה במצטבר.

לא ניתן לקבל יותר מ-6 שעות שבועיות למילוי התפקיד.

 

רכז חינוך חברתי

יקבל את שעות התפקיד כדלהלן:

0.4 שעה פרונטאלית X מספר הכיתות בחטיבה.

 

רכז מקצוע

לכל רכז מקצוע ניתנת שעת תפקיד אחת למילוי התפקיד מתוך סל שעות שיוקצה לכל רכזי המקצוע יחד. שעת התפקיד תבוא במקום שעת הוראה פרונטאלית.

לרכז מקצוע בחטיבת ביניים צמודה (בבי"ס שש-שנתי) המלמד גם בחטיבה העליונה, השעות הפרונטאליות בחטיבה העליונה יילקחו בחשבון לצורך עמידה במגבלת המינימום של השעות הפרונטאליות שבהן הוא מחוייב.

מבוסס על הסכם השכר מספטמבר 2013 –

http://www.itu.org.il/?CategoryID=115&ArticleID=20177