על מה תרצו לקרוא היום?

התפתחות מקצועית

מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 2 - 3
מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 4 - 6
מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 7 - 9
מורים לא-אקדמאים
סגני מנהלים
מנהלים
גננות
מסגרות לפיתוח מקצועי
לימודים לתארים, תעודות ופרסומים
התפתחות מקצועית בשנת שבתון
מידע חשוב נוסף

מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 2 - 3

מורה אקדמאי ילמד 120 שעות מתוך המתווה לפיתוח מקצועי (תוך דיאלוג עם המנהל), לצורך קידום לדרגות 2 – 3.

מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 4 - 6

מורה אקדמאי ילמד 180 שעות מתוך המתווה לפיתוח מקצועי (תוך דיאלוג עם המנהל), לצורך קידום לדרגות 4 – 6.

מורים אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 7 - 9

מורה אקדמאי המתקדם לדרגות 7 – 9 ילמד החל מתשע"ב 210 שעות לקידום בדרגה שלמה, לפי הפירוט להלן:
60 שעות ממבחר הקורסים לדרגות 2 – 6
שני קורסים של 75 שעות, המיועדים למורים לצורך קידום לדרגות 7 – 9, במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (סה"כ 150 שעות). כל קורס בן 75 שעות יכלול 45 שעות לימוד פרונטאליות, 15 שעות הנחיה אישית ו-15 שעות נוספות לביצוע פורטפוליו (תלקיט).
קישור למתווה ההתפתחות לדרגות 7 – 9 –
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/nehalim79.htm
רשימת המוסדות האקדמיים בהם ניתן ללמוד במתווה ההתפתחות המקצועית לדרגות 7 – 9 מופיע בקישור הבא –
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/PitoachMikzoei7-9/mosdot_akademiim.htm

מורים לא-אקדמאים

מורה לא אקדמאי (מוסמך/ בכיר) בכל הדרגות מותק של 28 שנים ומעלה ילמד 300 שעות ב-4 שנים מתוך המתווה לקידום לדרגות 2 – 6.

סגני מנהלים ראשונים

סגן מנהל ראשון ילמד 70 שעות בשנה לפי מתווה הסגנים לצורך קידום בדרגה.להלן הנחיות לפיתוח המקצועי של הסגנים מתוך החוברת "פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במסגרת אופק חדש – מדיניות והנחיות לשנה"ל תשע"ג:
בשנה הראשונה לתפקידו ילמד סגן המנהל קורסים ייעודיים הקשורים לתהליכי התפתחות ולמידה של 70 שעות: 60 שעות לימוד ו-10 שעות עבודה מעשית (פרקטיקום).
מהשנה השנייה ואילך לתפקידו ילמד סגן המנהל בהיקף של 40 שעות בקורסים ייעודיים לפיתוח מקצועי ובנוסף 30 שעות במקצועות ההוראה שלו ו/או תכנית לפיתוח מקצועי בית ספרי אחת לדרגה, למעט קורסים שהם יעדי המשרד וזאת בהתאם למתווה במדיניות ב"אופק חדש".
סגן מנהל ששובץ בחצי דרגה (א+- ב1+- ג+ ) יהיה זכאי לקידום לדרגת ההשלמה הקרובה בתנאי שצבר 100 שעות פיתוח מקצועי (70 ש' בשנה +30 ש' בשנה נוספת) בקורסים יעודיים בהתאם למתווה המדיניות ב"אופק חדש".
סגן מנהל שאינו בעל תואר אקדמי, ואשר מניין שנות הוותק שלו הוא 28 שנים ויותר, והוא אינו משלים תואר אקדמי, ילמד לצורך קידום מקצועי קורסים בהיקף מצטבר של 360 שעות בארבעים ושמונה חודשי עבודה, כדי לעבור מדרגה לדרגה ולא יותר מ-120 שעות בשנה.
שעות אילו תלמדנה על פי הפרוט בסעיפים שלעייל, ושאר השעות מתוך המתווה המאושר לאופק חדש.
לסגני מנהלים, הלומדים במסגרת "אבני-ראשה" בקורסי הכשרה לניהול, יחושבו 70 שעות לימוד בכל שנה לצורך קידום בדרגה.
הקורס לסגני מנהלים, לקראת הכשרתם לניהול, יחל משעה 12:00 בצהריים ואילך. בשעות הבוקר יימצאו הסגנים בבית הספר.
פירוט מתווה הסגנים מופיע בקישור הבא –
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/SganeyMenahalim/sganey_menahalim.htm

מנהלי בתי ספר

מנהל בית ספר ילמד 70 שעות בשנה לפי מתווה המנהלים לצורך קידום בדרגה.
פירוט ההנחיות לההתפתחות המקצועית וללמידה של מנהלי בתי ספר מופיע במסמך הבא –
http://www.avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/Default.aspx

גננות

גננות חדשות בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה, ילמדו בקורס להתפתחות המקצועית במכללות לחינוך, בהיקף של 60 שעות, הכולל 40 שעות קורס לגננות מתחילות ו-20 שעות לצורך ליווי אישי ע"י גננת מלווה.גננות, המצטרפות ל"אופק חדש" ילמדו בקורס בהיקף של 60 שעות כדלקמן:
תכנית לפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות
תוכנית לפיתוח מקצועי לגננות מצטרפות חדשות ל"אופק חדש" בהיקף של 30 שעות, שנועדה לאפשר לגננות כניסה והטמעה של אופק חדש כתהליך התחדשות בגן.
גננות ב"אופק חדש" ילמדו 60 שעות בהתאם למדיניות האגף לחינוך קדם יסודי.גננות המתקדמות לדרגות 2 -3, נדרשות ללמוד 120 שעות לקידום בדרגה.
גננות, המתקדמות לדרגות 4 – 6, נדרשות ללמוד 180 שעות לקידום בדרגה.
גננות המתקדמות לדרגות 7 – 9, נדרשות ללמוד החל מתשע"ג במתווה לדרגות הגבוהות בהיקף של 210 שעות הכולל שני קורסים של 75 שעות (150 שעות), המיועדים לגננות בדרגות הגבוהות
ו-60 מתוך המתווה לדרגות 2 – 6.

המפקחות על גני הילדים במחוזות יתוו את תהליכי הפיתוח המקצועי של הגננות.

המתווה לפיתוח מקצועי של גננות חט"צ יהיה כשל מורות ב"אופק חדש" בתיאום עם מנהל/ת בית הספר והמפקח/ת.

מסגרות לפיתוח מקצועי

המסגרות בהן ניתן ללמוד תוכניות לפיתוח מקצועי, המוכרות לקידום בדרגה :
מרכזי פיתוח סגלי הוראה של משרד החינוך (פסג"ה).
מרכזים ארציים של משרד החינוך – שלומי (הוראת מדעים וטכנולוגיה), בית יציב (מקצועות היהדות, הרוח והחברה)
מכללות אקדמיות לחינוך ומוסדות אקדמיים, המוכרים ומפוקחים ע"י המל"ג. יש לקבל אישור מיוחד מהמפקח על ההשתלמויות במחוז טרם הרישום לקורס.
קורסים של הסתדרות המורים המאושרים לאופק חדש.

לימודים לתארים, תעודות ופרסומים

קבלת תעודת זכאות לתואר שני/ שלישי מזכה ב-עד 120 שעות לפיתוח מקצועי למורים המתקדמים לדרגות 2 - 6/ ב-עד 150 שעות לפיתוח מקצועי למורים המתקדמים לדרגות 7 - 9 / עד 140 שעות לפיתוח מקצועי לסגנים ולמנהלים. השעות נצברות לקידום בדרגה.

פרסומים יוכרו ל-60 שעות לפיתוח מקצועי לצורך קידום פעם אחת בדרגה (או בחצי דרגה). לאישור השעות יש להגיש בקשה לועדת פרסומים במטה כ"א בהוראה.

עובד הוראה הלומד לתעודת הוראה בעת היותו ב"אופק חדש", יוכרו לו 60 שעות לפיתוח מקצועי עם הצגת הזכאות לתעודה.

התפתחות מקצועית בשנת שבתון

בחירת השתלמויות היא על פי תקנון הקרן
עובד הוראה, המתקדם לדרגות 2 – 6, הנמצא בשנת שבתון יוכל ללמוד עד 180 שעות לפיתוח מקצועי.
עובד הוראה המתקדם לדרגות 7 – 9 הנמצא בשנת שבתון / סגן מנהל ראשון/ מנהל יוכל ללמוד עד 210 שעות לפיתוח מקצועי

הקורסים יהיו מתוך המסלולים הבאים:
1. השתתפות בקורסים מתוך מתווה התוכניות להתפתחות מקצועית של משרד החינוך בתיאום מנהל בית הספר.
2. לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (אוניברסיטאות ומכללות לחינוך).
הלימודים יהיה מתוך מסלולים ללימודי תואר בהלימה לעבודתו החינוכית של עובד ההוראה.
עובד ההוראה לא חייב להיות תלמיד מן המניין לתואר.
3. קורסים במוסדות של המל"ג אשר קבלו מראש אישור של המפקח המחוזי להתפחות מקצועית, והינם תואמים למתווה.
4. קורסים שקיבלו אישור מראש בבית הספר להשתלמויות של הסתדרות המורים.

ניתן להעביר רק 90 שעות במעבר מדרגה לדרגה.
עובד הוראה הנמצא בחצי שנת שבתון, יוכל ללמוד עד 90/ 105 שעות בשנת השבתון.

מידע חשוב נוסף

• מתמחים יכולים לצבור 30 שעות לקידום בדרגה במסגרת השתלמות בית-ספרית במהלך שנת ההתמחות. בשנה זו עליהם להשתלם בסדנת סטאז' אשר לא מוכרת לקידום בדרגה.
• מורה בשנה ראשונה מחוייב ללמוד ב"סדנת תמיכה למורים מתחילים באופק חדש", במכללה להכשרת עובדי הוראה. סדנה זו תוכר ל-60 שעות לצורך פיתוח מקצועי וקידום בדרגה.
• השתלמות מוסדית, שאינה מוכרת לקידום מקצועי, תתקיים אך ורק במהלך שעות השהייה המוקצות לישיבות.
• על כל בית ספר, הנכנס ל"אופק חדש", לעבור השתלמות מוסדית בת 30 שעות של הטמעת אופק חדש.

חובה על המורה לוודא, טרם הרישום לקורס, שהקורס מוכר לקידום על פי מתווה "אופק חדש". במקרה של ספק יש לקבל אישור בכתב מהמפקח על ההשתלמויות על ההכרה בקורס ל"אופק חדש" לפני ההרשמה לקורס.

עובד ההוראה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה, מתוך סך השעות הנדרשות לקידום. השעות תהיינה ממתווה אופק חדש.